Hotline: 0904.164.838 - Liên hệ quảng cáo: 024.3728.1575 ( Ms Tú) - Phòng Phóng viên 024.3204.5452

Hà Nội 22°C /57%

19/05/2022 08:52 (GMT +7)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập kinh tế quốc tế:

Thu hút ngoại lực để phát huy nội lực

Quan điểm mở cửa, hội nhập quốc tế đã sớm hình thành trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người cho rằng sự đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ quốc tế là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tư duy nhìn xa trông rộng 

Ngay từ thuở thiếu thời, Chủ tịch  Hồ Chí Minh đã mang trong mình khát  vọng thoát khỏi ách nô lệ thực dân, giải  phóng dân tộc. Người đã đi khắp năm  châu để tìm ra con đường cứu nước.  Ngay sau khi tuyên bố với thế giới về sự  ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng  hòa (2/9/1945), Hồ Chủ tịch đã chỉ đạo  Chính phủ, các bộ, ngành triển khai các  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất  nước. Ngoài sự tự lực, tự cường, Người  đã chú trọng đến công tác hội nhập kinh  tế quốc tế.  

Trong tư tưởng hội nhập và phát  triển kinh tế, Người “hoan nghênh những  người Pháp đem tư bản vào xứ ta khai  thác những nguồn nguyên liệu chưa có ai  khai thác”, “mời những nhà chuyên môn  Pháp, cũng như Mỹ, Nga hay Tàu giúp  việc cho chúng ta trong cuộc kiến thiết  quốc gia”. Không phải ngẫu nhiên mà  Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần gửi thư  cho Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, mong muốn có quan hệ tốt giữa hai  nước và cùng nhau góp phần giải quyết  hợp lý, công bằng nền độc lập cũng như  phát triển kinh tế của Việt Nam. 

Trong lời kêu gọi gửi tới Liên hợp quốc  năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ:  “Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận  lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ  thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ  nghệ của mình. Nước Việt Nam sẵn sàng  mở rộng các cảng, sân bay và đường sá  giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh  quốc tế. Nước Việt Nam chấp nhận tham  gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế  dưới sự lãnh đạo của Liên hợp quốc”. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, các dân  tộc phải mở cửa giao lưu, quan hệ bình  đẳng, cùng có lợi và phê phán tư tưởng  biệt lập giữa dân tộc này với dân tộc khác. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Khu Công nghiệp Dầu khí Bacu - Azerbaijan ngày 23/7/1959. (Ảnh Tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Khu Công nghiệp Dầu khí Bacu - Azerbaijan ngày 23/7/1959. (Ảnh Tư liệu)

Khi trả lời nhà báo Mỹ Standley  Harrison (tháng 3-1949), Chủ tịch Hồ Chí  Minh đã nói: “Việt Nam sẽ giao dịch với  tất cả các nước nào trên thế giới muốn  giao dịch với Việt Nam một cách thật thà.” 

Quan điểm trên đã thể hiện tư duy  nhìn xa trông rộng của Bác Hồ. Thời gian đó, mặc dù tình hình thế  giới diễn biến phức tạp, Chủ tịch Hồ  Chí Minh vẫn cố gắng tìm cách mở rộng  quan hệ hợp tác với các nước trên thế  giới để vừa tranh thủ sự ủng hộ, giúp  đỡ của các nước bạn cho sự nghiệp xây  dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng  thời, cũng để xây dựng mặt trận nhân  dân thế giới ủng hộ Việt Nam đấu tranh  thống nhất đất nước. 

Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuỳ  theo vị trí địa lý, quan hệ chính trị, lịch  sử của từng nước để vạch ra đường lối,  chính sách đối ngoại làm cơ sở cho việc  mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế... 

Với tư duy của một lãnh tụ thiên tài,  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện chính  sách đối ngoại đúng đắn với các nước  làm cơ sở cho việc hội nhập kinh tế quốc  tế của nước ta hiện nay và sau này. 

Theo tư tưởng của Người, hợp tác  quốc tế để tranh thủ nguồn vốn, khoa học  - công nghệ, thị trường nhằm phát triển  kinh tế, phát huy sức mạnh nội lực, tăng  cường sự hiểu biết lẫn nhau, vì lợi ích  chung mỗi nước, mỗi dân tộc.

Thấm nhuần tư tưởng ấy, ngay từ rất  sớm, Đảng ta đã xây dựng chiến lược phát  triển, có các chỉ đạo triển khai quyết liệt. 

Công cuộc hội nhập nói chung và kinh  tế quốc tế nói riêng đã mang lại những  hiệu quả vô cùng to lớn, toàn diện, góp  phần thúc đẩy phát triển của đất nước,  cũng như khẳng định uy tín, vai trò, vị thế  của Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ một quốc gia vốn nghèo nàn, lạc  hậu, bị tàn phá bởi chiến tranh, ít người  biết đến, nhưng đến nay Việt Nam đã  và đang phát triển mạnh mẽ, đạt được  những kết quả toàn diện được quốc tế  ghi nhận.

Những sách lược hội nhập mang tính  chủ động, sáng tạo, có tầm thời đại của  Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam hiện đã  và đang trở thành một mắt xích quan  trọng trong chuỗi giá trị kinh tế toàn cầu  và đang vươn lên sánh vai cùng nhiều  quốc gia trên thế giới, với một vị thế bình  đẳng và độc lập.

“Hội nhập nhưng phải dựa  vào sức mình là chính”

Công cuộc hội nhập, trong đó có hội  nhập về kinh tế, đã mang lại những hiệu  quả giá trị cho Việt Nam, góp phần thúc  đẩy phát triển đất nước, cũng như khẳng  định uy tín, vai trò, vị thế của Việt Nam  trên trường quốc tế và đang sánh vai  cùng các cường quốc năm châu như Chủ  tịch Hồ Chí Minh từng mong muốn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên trì theo đuổi  chính sách mở cửa nhằm góp phần duy trì  sự ổn định trong khu vực và trên thế giới  để nhân dân ta được sống hòa bình, tự do. Thông qua sự giao lưu, mở rộng quan  hệ kinh tế để thu hút mọi nguồn lực nhằm  phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của  nhân dân.

Quan điểm cơ bản của Người trong  việc mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế  không chỉ nhằm mục đích nhận được  sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, mà thông  qua sự giúp đỡ đó có điều kiện phát huy  những tiềm năng của Việt Nam. Đó là quan điểm thu hút ngoại lực  để phát huy nội lực của Bác Hồ, nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của  nhân dân.

Tuy vậy, hội nhập nhưng phải dựa  vào sức mình là chính, Chủ tịch Hồ Chí  Minh chỉ rõ: “Phải trông ở thực lực. Thực  lực mạnh, ngoại giao sẽ thắng lợi. Thực  lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái  tiếng. Chiêng có to thì tiếng mới lớn”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc các  nước bạn giúp đỡ nước ta là quan trọng, là  tạo điều kiện để nước ta tự lực cánh sinh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở  các nước bạn giúp ta cũng như thêm vốn  cho ta, do vậy phải sử dụng có hiệu quả  các nguồn lực từ bên ngoài. Ta phải khéo  dùng cái vốn ấy để bồi dưỡng lực lượng,  phát triển khả năng của ta, tức là có thêm  điều kiện để tự lực cánh sinh.

Bởi vậy, Chính phủ phải có kế hoạch  để sử dụng hợp lý sự giúp đỡ ấy. Cán bộ ta  phải ra sức công tác, phải làm việc tốt với  các chuyên gia bạn, học tập kinh nghiệm  tiên tiến của các nước bạn, phải bảo quản  và sử dụng tốt những máy móc và vật liệu  các nước bạn đã giúp ta; phải nghiêm khắc  chống bệnh quan liêu, lãng phí, tham ô.

Đồng thời, từng bước xây dựng được  một đội ngũ cán bộ làm kinh tế đối ngoại  có phẩm chất cách mạng, có trình độ  chuyên môn giỏi, để dễ dàng hợp tác, học  hỏi các nhà kinh doanh nước ngoài.

Việt Nam đã xây dựng chính sách đối ngoại phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế làm cơ sở cho việc mở rộng kinh tế đối ngoại.

Việt Nam đã xây dựng chính sách đối ngoại phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế làm cơ sở cho việc mở rộng kinh tế đối ngoại.

Hiện nay, trong quá trình đổi mới, Việt  Nam đã xây dựng chính sách đối ngoại phù  hợp với tình hình trong nước và quốc tế,  bảo đảm những nguyên tắc trên cơ sở nền  tảng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm  cơ sở cho việc mở rộng kinh tế đối ngoại.

Trong đường lối phát triển, chính  sách đối ngoại của Việt Nam đảm bảo  phải giữ vững chủ quyền đất nước, quyền  độc lập, tự chủ, con đường phát triển đất  nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa,  xây dựng quan hệ hữu nghị, bình đẳng  với các dân tộc, tranh thủ sự giúp đỡ,  hợp tác của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước và bảo  vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam

Hà Thu
Vi phạm của Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đến mức xem xét kỷ luật

Vi phạm của Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đến mức xem xét kỷ luật

Tin tức  -  11/08/2022 17:49
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng vi phạm của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng và nhiều lãnh đạo tỉnh Hải Dương liên quan mua kí xét nghiệm của Việt Á, thiết bị y tế phòng chống dịch gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Phong tỏa hiện trường điều tra vụ người phụ nữ bị đâm chết ở phố Hàng Bài

Phong tỏa hiện trường điều tra vụ người phụ nữ bị đâm chết ở phố Hàng Bài

Tin tức  -  11/08/2022 17:31
Công an vẫn phong tỏa hiện trường điều tra vụ án mạng xảy ra trên phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cách tất cả chức vụ trong Đảng với Cục trưởng Cục Quản lý giá

Cách tất cả chức vụ trong Đảng với Cục trưởng Cục Quản lý giá

Tin tức  -  11/08/2022 17:30
UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý giá.
Hà Nội sẽ tiếp tục bố trí 1.000 tỷ đồng vốn ủy thác để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Hà Nội sẽ tiếp tục bố trí 1.000 tỷ đồng vốn ủy thác để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Tin tức  -  11/08/2022 15:02
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thời gian tới, Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp. Những tháng cuối năm 2022, Thành phố sẽ tiếp tục bố trí 1.000 tỷ đồng từ ngân sách để ủy thác qua Ngân hàng Chính sách.
Thanh tra tất cả tài khoản thu phí ETC bị kích hoạt ảo đang lưu hành

Thanh tra tất cả tài khoản thu phí ETC bị kích hoạt ảo đang lưu hành

Tin tức  -  11/08/2022 15:02
Công ty TNHH Thu phí tự động (VECT) và Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) vừa đưa ra kiến nghị tới Bộ GTVT tiến hành thanh tra và huỷ tất cả các tài khoản thu phí không dừng (ETC) bị kích hoạt ảo vẫn còn đang lưu hành.
đọc nhiều

Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa

 -  01/01/1970 08:00